Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Energiatehokas.fi:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 9.10.2021. Viimeisin muutos 9.10.2021.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Nimi: Energiatehokas.fi

Sähköposti: asiakaspalvelu@energiatehokas.fi

2. Rekisterin nimi

Energiatehokas.fi-palvelun käyttäjärekisteri

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn käyttäjän suostumuksen perusteella asiakassuhteen hoitamiseen, tilastointiin, viestintään, kehittämiseen ja ylläpitoon sekä palveluiden kehittämiseen ja parantamiseen. Rekisterin pääasiallisena käyttötarkoituksena on Energiatehokas.fi-palvelun tarjoaminen sen käyttäjille.

Rekisteritietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman käyttäjän suostumusta eikä henkilötietoja luovuteta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän suostumusta. Palvelun käytöstä kertyvää tietoa käytetään Energiatehokas.fi:n tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyen tarjoamiin palveluihin. Tässä käyttötarkoituksessa tietoa käsitellään sellaisessa muodossa, ettei siitä voi tunnistaa yksittäistä käyttäjää.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietoja saadaan käyttäjien rekisteröityessä palveluun ja käyttäjän toimiessa palvelussa. Tietolähteenä ovat palvelun käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjältä kysyttävät tiedot sekä palvelusuhteen kestäessä käyttäjältä kerättävät tiedot.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tiedot tallennetaan tietoturvalliselle palvelimelle. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen asiakaspalvelu (at) energiatehokas.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen asiakaspalvelu (at) energiatehokas.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.