Palvelun käyttöehdot


1. Palvelun yleiskuvaus

Energiatehokas.fi on palvelu, joka on tarkoitettu tekniikan alan laskelmien tekemiseen ja tuottamiseen. Palvelun käyttäjä syöttää palveluun laskelmien lähtöarvoja ja saa tuloksena laskelmien tuloksia muodossa, jossa hän voi ne tallentaa joko itse palveluun tai omalle tietokoneelle eri tiedostomuotoisena. Palvelun käyttäminen vaatii rekisteröitymisen.

2. Palveluntarjoaja

Energiatehokas.fi

3. Voimassaolo

3.1. Ehtojen voimaantulo

Nämä käyttöehdot astuvat Käyttäjän osalta voimaan, kun Käyttäjä on hyväksynyt nämä ehdot ja rekisteröitynyt Palveluun Palveluntarjoajan Internet-sivulla tai muulla Palveluntarjoajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Palveluntarjoajan taholta ehdot astuvat voimaan kun Käyttäjän rekisteröityminen Palveluun on hyväksytty. Rekisteröitymisen hyväksymisestä ilmoitetaan Palvelun Internet-sivulla välittömästi rekisteröitymisen yhteydessä.

Nämä ehdot ovat jatkuvasti nähtävillä Palvelun Internet-sivuilla.

3.2. Käyttöoikeuden voimassaolo

Käyttäjän käyttöoikeus Palveluun on voimassa toistaiseksi, kunnes käyttöoikeus Palveluntarjoajan toimesta irtisanotaan tai Palvelun tarjoaminen päättyy. Palveluntarjoaja voi irtisanoa tämän sopimuksen tai lopettaa palvelun tarjoamisen ilman irtisanomisaikaa tai etukäteisvaroitusta. Palveluntarjoaja voi näissä tapauksissa poistaa kaikki Käyttäjän tiedot Palvelusta.

4. Käyttäjän oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

4.1. Käyttöoikeus

Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua näiden ehtojen, voimassa olevien lakien ja hyvien tapojen mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä, linkittämättä tai välittämättä Palvelussa aineistoa, joka on lain tai hyvien tapojen vastaista.

4.2. Käyttäjätunnus ja salasana

Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä valitsee henkilökohtaisen salasanan. Käyttäjätunnuksena toimii käyttäjän ilmoittama sähköpostiosoite, joka varmennetaan rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään salasanan huolellisesti, olemaan paljastamatta sitä muille sekä vastaa siitä, ettei salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Käyttäjä huolehtii sähköpostinsa turvallisuudesta ja pitää huolen, että kolmas osapuoli ei pääse sitä kautta vaihtamaan Palvelun salasanaa. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjä sitoutuu viivytyksettä ilmoittamaan Palveluntarjoajalle, mikäli hänen salasanansa tulee tahattomasti ja/tai oikeudettomasti kolmannen osapuolen tietoon.

4.3. Käyttäjän vastuu tuottamastaan sisällöstä

Käyttäjä on yksin vastuussa kaikesta tiedosta, sisällöstä ja johtopäätöksistä, jonka hän syöttää, tallentaa, muutoin laittaa Palveluun tai tuottaa Palvelulla. Käyttäjä on vastuussa Palveluun syötettyjen tietojen, sisällön, tuotetun tiedon ja sisällön oikeellisuudesta, paikkansapitävyydestä, virheettömyydestä ja laadusta. Käyttäjä on vastuussa Palveluun tallennettujen tietojen ja sisällön sekä niiden pohjalta tehtyjen sisällön tallentamisesta ja varmuuskopioinnista omalle kovalevylleen.

Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän Palveluun laittamat tiedot ja sisältö eivät riko kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia, eikä liikesalaisuuksia, salassapitosopimuksia, vaitiolovelvollisuutta tai muita vastaavia lakien tai sopimusten määräyksiä. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan kaikki vahingot ja kulut, jotka aiheutuvat Palveluntarjoajaa tai sen työntekijää vastaan esitetyistä vaatimuksista, jos nämä vaatimukset johtuvat käyttöehtojen vastaisesti Palveluun laitetusta aineistosta.

4.4. Käyttäjän vastuu laitteista ja palvelun käytöstä

Käyttäjä vastaa omalta osaltaan Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta sekä siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle, kolmannelle osapuolelle tai yleiselle tietoverkolle. Käyttäjä vastaa myös siitä, että hän ei käytä Palvelua siten, että siitä aiheutuisi haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle, kolmannelle osapuolelle tai yleiselle tietoverkolle, eikä siten että käyttö loukkaisi Palveluntarjoajan tai kolmansien oikeuksia.

Mahdollisissa väärinkäytöstilanteissa Käyttäjän käyttäjätunnus voidaan sulkea ilman ennakkovaroitusta.

5. Oikeudet palveluun ja sen sisältöön

Kaikki oikeudet Palveluun kuuluvat Palveluntarjoajalle. Palvelun ja sisällön käyttäminen muutoin kuin näiden ehtojen sallimalla tavalla on kielletty ilman Palveluntarjoajan erillistä kirjallista lupaa. Käyttäjä ei saa myydä tai muutoin antaa käyttöön Palveluntarjoajan tarjoamaa Palvelua eteenpäin kolmannelle osapuolelle. Oikeudet Käyttäjän tuottamaan tietoon ja sisältöön kuuluvat Käyttäjälle. Palveluntarjoalla on oikeus käyttää Käyttäjän tietoja ja sisältöä tilastointiin sekä Palvelun ja sen laadun kehittämiseen. Palveluntarjoalla on oikeus julkaista anonyymiä yleistä käyttäjädataa Palvelun käytöstä.

6. Palveluntarjoajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuunrajoitukset

6.1. Palvelun sisälllön ja käyttöehtojen muutosoikeus

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun toimintaa ja näitä käyttöehtoja ilman ennakkoilmoitusta.

Palveluntarjoaja voi lopettaa palvelun tarjoamisen tai irtisanoa tämän sopimuksen ilman etukäteisvaroitusta, ja Palveluntarjoaja voi näissä tapauksissa poistaa kaikki käyttäjän tiedot.

Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin Palveluun syötettyjen tai Palvelun avulla tuotettujen tietojen ja sisällön oikeellisuudesta, paikkansapitävyydestä, virheettömyydestä tai laadusta. Palveluntuottaja ei vastaa Käyttäjän tallentamien tietojen ja sisällön sekä niiden pohjalta tehtyjen sisällön tallentamisesta ja varmuuskopioinnista.

6.2. Palvelun häiriötilanteet ja vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja pyrkii pitämään Palvelun toiminnassa keskeytyksettä. Palvelutarjoaja ei kuitenkaan anna mitään takuuta Palvelun saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai mahdollisesti havaittujen virheiden korjaamisesta eikä myöskään sisällön soveltumisesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Palveluntarjoaja ei vastaa järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä, tai muista syistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta. Palvelun tarjoaja ei muutoinkaan ole vastuussa Käyttäjän palveluun tuottaman sisällön mahdollisesta tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai tallentamatta jättämisestä.

Palveluntarjoaja pyrkii kuitenkin korjaamaan Palvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä.

6.3. Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitus

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

7. Tietojen rekisteröinti ja käyttö

Palveluntarjoaja rekisteröi Käyttäjän itsestään rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot käyttäjätietokantaan. Palvelun käytöstä kertyy lisäksi käyttäjäkohtaista tietoa profiilirekisteriin. Palveluntarjoaja noudattaa voimassaolevia tietosuojalainsäädännön määräyksiä henkilötietoja käsitellessään. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille ilman Käyttäjän lupaa muuten kuin lain sallimissa puitteissa. Rekisteröityjä tietoja käytetään Palveluun liittyviin tarkoituksiin ja mahdolliseen käytön ja Käyttäjien tilastointiin.

Henkilötiedot säilytetään ainakin asiakassuhteen voimassaolon ajan, mutta enintään kolme vuotta asiakassuhteen päättymisestä. Tiedot säilytetään suojattuina siten, että tietoja voidaan käyttää vain määriteltyihin käyttötarkoituksiin.

Rekisteriseloste on saatavilla Palvelun internet-sivuilla.

Nämä käyttöehdot hyväksymällä Käyttäjä antaa suostumuksensa tässä kohdassa ja Palvelua koskevassa rekisteriselosteessa (kts. myös rekisteriseloste) tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyyn.

8. Force Majeure eli ylivoimainen este

Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudesta maksaa vahingonkorvausta, mikäli velvoitteen täyttämättä jättäminen ja/tai vahinko on aiheutunut ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään mm. sotaa, luonnonmullistusta, onnettomuutta, lakkoa, yleistä tietoliikenteen häiriötä tai muuta sen kaltaista vaikeasti ennakoitavaa seikkaa, jota osapuolen ei kohtuudella voida katsoa voineen välttää tai voittaa.

Ylivoimaisen esteen olemassaolosta, syystä ja sen lakkaamisesta on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti. Palveluntarjoaja voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä myös Palveluun liittyvillä www-sivuillaan.

9. Sovellettava laki ja riitatapaukset

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Näistä ehdoista mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla.