Energiatodistusten ja E-luvun laskentaohjelma

Pätevöityneille energiatodistuksen laatijoille.

KOKEILE ILMAISEKSI

Ominaisuudet


Energiatodistus ja E-luku

E-lukulaskentaohjelman laskentapohja vastaa oikean energiatodistuksen pohjaa, jolloin jokaisella jolle energiatodistukset ovat tuttuja, on helppo aloittaa ohjelman käyttö.

Ohjelma laskee energiatodistukset tarkasti Ympäristöministeriön laatimien laskentasääntöjen mukaisesti. Kirjautuneella käyttäjällä on projektipankissa valmiina esimerkkilaskelmat Motivan energiatodistuksen esimerkkilaskelmista.

Laskettu energiatodistus näkyy ja päivittyy jatkuvasti laskentapohjan vieressä, jolloin eri toimenpiteiden vaikutus E-lukuun on helpommin havaittavissa.

Energiatodistuksen laskuri

Energiaselvitys

Energiaselvitys

Ohjelmalla voidaan laatia RakMK 1010-2017 mukainen uudisrakennuksen energiaselvitys, johon sisältyy tasauslaskenta sekä koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho.

Laatija voi myös laskea ohjelmalla ilmanvaihdon lämmöntalteenoton hyötysuhteen, tavoite-energiankulutuslaskelman sekä aurinkopaneelien tuottolaskelman ja lisätä ne osaksi energiaselvitystä.


Vienti energiatodistusrekisteriin

Pätevöitynyt energiatodistusten laatija voi viedä laskelman tulokset suoraan ohjelmasta ARA:n viralliseen energiatodistusrekisteriin.

Luonnostilainen energiatodistus täytyy allekirjoittaa energiatodistusrekisterissä, jolloin saadaan virallinen energiatodistus.

Energiatodistusrekisteri

Energia-avustus

Energia-avustus

Ohjelmalla voidaan kloonata laskettu energiatodistus. Kloonattuun versioon voidaan tehdä energiatehokkuustoimenpiteet, joiden perusteella haetaan energia-avustusta.

Laskelmista voi helposti muodostaa ARAn esimerkinmukaisen energia-avustusdokumentin, jossa on havainnollistettu tehdyt toimenpiteet ja niiden vaikutus energiankulutukseen sekä E-lukuun. Dokumentti sekä lasketut energiatodistukset tarvitaan liitteeksi energia-avustusta haettaessa.

Energiatodistuksen hankintavelvoite


Energiatodistuksen hankintavelvoite

Energiatodistuksen hankintavelvoitteesta säädetään rakennusten energiatodistusta koskevassa laissa 50/2013 (finlex.fi )

Uudisrakennuksen energiatodistus

Haettaessa uudisrakennukselle rakennuslupaa energiatodistuksella osoitetaan rakennuksen arvioitu energiatehokkuus. Todistus on korvattava täydennetyllä tai tarkennetulla todistuksella ennen rakennuksen käyttöönottoa, jos todistus on puutteellinen tai tiedot tarkentuvat hankkeen edetessä. Rakennus katsotaan otetuksi käyttöön, kun se on maankäyttö- ja rakennuslain 153 §:n 1 momentin mukaisessa loppukatselmuksessa hyväksytty käyttöönotettavaksi.

Olemassa olevan rakennuksen energiatodistus

Lain mukaan olemassa oleville rakennuksille on laskettava energiatodistus rakennusta tai sen huoneistoa myytäessä tai vuokratessa. Energiatodistus tai sen jäljennös tulee olla mahdollisen ostajan tai vuokralaisen nähtävillä rakennuksen tai huoneiston esittelytilaisuudessa. Myyntiä tai vuokrausta koskevassa julkisesti esille laitetussa ilmoituksessa tulee mainita myytävää tai vuokrattavaa kohdetta koskeva energiatehokkuutta kuvaava tunnus.

Kevennettyä energiatodistusta voidaan käyttää muun muassa jos myynti- tai vuokrahinta on alhainen, tapahtuu lähisukulaisten välillä tai jos vuokraus on korkeintaan vuodeksi tai kyseessä on alivuokraus. Kevennetyn menettelyn energiatodistuksen voi laatia kuka vain, katso ohjeet kevennetystä menettelystä (motiva.fi )

Energiatodistuksen hankintavelvoitelaskuri

Poikkeukset:


Aloita ilmainen kokeilujakso jo tänään!

30 päivän ilmainen kokeilu, et sitoudu mihinkään

KOKEILE ILMAISEKSI

Laskentaperusteet


Energiatodistuksen laskenta

Energiatodistuksen tarkoituksena on tehdä eri rakennusten energiatehokkuudesta vertailukelpoisia toisiinsa nähden. Energiatodistusten laskentaan on määritetty laskentasäännöt, joilla jokainen rakennus on laskettava. Energiatodistuksen laskennan tuloksena saadaan rakennuksen E-luku (kWhE/m2vuosi) sekä energiatehokkuusluokka (A-G). Energiatehokkuusluokat E-luvun mukaisesti on esitetty Ympäristöministeriön asetuksessa 1048/2017.

Rakennuksen E-luku lasketaan jakamalla energiamuotojen kertoimilla painotettu rakennuksen vakioituun käyttöön perustuva laskennallinen ostoenergian kulutus rakennuksen lämmitettyä nettoalaa (Anetto) kohden vuodessa. E-luvun laskennassa käytetään energiamuotojen kertoimia, joista säädetään maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista (788/2017):

 • sähkö 1,2

 • kaukolämpö 0,5

 • kaukojäähdytys 0,28

 • fossiiliset polttoaineet 1,0

 • rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet 0,5

Energiamuotojen kertoimilla eli käytännössä lämmöntuottotavalla on suuri vaikutus E-lukuun. Uudisrakennuksille on määritetty vaatimustasot eri rakennustyyppien E-luvuille, jotka on esitetty YM:n asetuksessa 1010/2017.

Uudisrakennuksen tai laajennuksen E-luvun raja-arvolaskuri


Uudisrakennuksen E-lukuraja on - kWhE/(m2a)


Energiatodistuksen laskennassa käytettävät lähtötiedot riippuvat osittain rakennuksen ominaisuuksista (mm. rakenteiden pinta-alat sekä U-arvot, ilmanvaihdon SFP-luku ja LTO-hyötysuhde, lämmöntuotto ja -jakotapa, valaistuksen sähköteho sekä mahdollisten aurinkopaneelien laajuus). Osittain lähtötietoina on käytettävä asetuksissa määriteltyjä taulukkoarvoja, jotka ovat riippuvaisia rakennuksen käyttötarkoituksesta. Tällaisia ovat esimerkiksi rakennuksen ja ilmanvaihdon käyttöaika, tilojen lämmitys- ja jäähdytysrajat, henkilömäärät, käyttäjälaitteiden sähköteho sekä lämpimän käyttöveden kulutus. Laskenta tehdään aina käyttäen Helsinki-Vantaan 2012 testisäädataa (TRY2012), joka mahdollistaa kahden eri paikkakunnalla sijaitsevan rakennuksen vertailun toisiinsa.

Energiatodistuksen laskennassa käytettävät lähtöarvot saattavat poiketa rakennuksen todellisesta käytöstä. Siksi energiatodistusta ei tulisi käyttää rakennuksen todellisen energiankulutuksen määrittämisessä, vaan tavoitekulutuslaskenta tulee tehdä erillisenä laskelmana.

Energiatehokas.fi laskee energiatodistukset kuukausitason menetelmällä, jota voidaan käyttää kaikkiin rakennuksiin pois lukien jäähdytetyt uudisrakennukset.

Laskennassa käytetään:

 • Ympäristöministeriön asetus 1010/2017 uuden rakennuksen energiatehokkuudesta

 • Ympäristöministeriön asetus 1048/2017 rakennuksen energiatodistuksesta

 • Rakentamismääräyskokoelman opas "Energiatehokkuus - Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta

 • Motivan määrittämä Energiatodistusopas 2018 ja energiatodistuksen laskentaesimerkit

Katso myös esimerkkilaskelmat

Tasauslaskenta

Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskenta on laskennallinen menettelytapa uudisrakennuksen tai laajennuksen lämpöhäviölle asetetun vaatimuksen täyttämiseksi. Tasauslaskennan laskentaperiaatteet on kuvattu Ympäristöministeriön Tasauslaskentaoppaassa 2018 ja varsinaista laskentaa varten Ympäristöministeriö on kehittänyt Excel-pohjaisen lämpöhäviöiden tasauslaskimen.

Laskennassa verrataan suunnitteluratkaisun lämpöhäviöitä laskimen määrittämään vertailuratkaisun lämpöhäviöihin. Jonkin osatekijän (vaippa, vuotoilma, ilmanvaihto) vertailulämpöhäviötä suurempi lämpöhäviö edellyttää vähintään vastaavaa lämpöhäviön vähentämistä toisen osatekijän kohdalla. Suunnitteluratkaisun lämpöhäviöiden summan tulee alittaa vertailuratkaisun lämpöhäviön summa, jotta rakennus voidaan todeta määräystenmukaiseksi.

Energiatehokas.fi:n laskentaohjelmiin kuuluu tasauslaskenta, joka mukailee Excel-laskurin toimintaperiaatetta ja josta se voidaan helposti tulostaa joko erillisenä PDF:nä tai liittää osaksi energiaselvitystä.

Katso myös esimerkkilaskelmat

Energiaselvitys

Energiaselvitys on osa rakennuslupaa varten laadittavia dokumentteja. Uudisrakennuksille ja laajennuksille sekä korjaus- ja muutostöille on molemmille omat tapansa osoittaa riittävä energiatehokkuus energiaselvityksen avulla.

1. Uudiskohteiden ja laajennusten energiaselvitys

Uudiskohteiden ja laajennusten energiaselvityksen sisältö on määritetty Ympäristöministeriön asetuksessa 1010/2017 kohdassa 34 §. Uudisrakennuksen energiaselvitys pitää sisällään:

 • E-luvun ja E-luvun keskeiset lähtötiedot ja tulokset
 • Tasauslaskennan
 • Ilmanvaihtojärjestelmän SFP-lukulaskelman
 • Allekirjoitetun energiatodistuksen
 • Kesäajan huonelämpötilatarkastelun (rakennusluokat 2-8)

Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa, jos lupavaiheen energiaselvityksen perusteena oleviin suunnitelmiin on tullut muutoksia.

2. Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys

Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen sisältö on määritetty Ympäristöministeriön asetuksessa 4/13. Selvityksessä käytettävä lomakepohja riippuu paikkakunnasta, mutta sisältö on aina sama. Energiatehokkuden riittävä parantuminen voidaan osoittaa kolmella eri keinolla:

 1. Rakennusosien U-arvojen riittävä parantaminen
 2. Standardikäytöllä lasketun energiankulutuksen pienentäminen
 3. E-luvun riittävä parantaminen

Sen lisäksi jos rakennuksen teknisiä järjestelmiä peruskorjataan, uudistetaan tai uusitaan, on jokaiselle hankkeelle vaatimuksena ilmanvaihdon lämmöntalteenoton hyötysuhde 45% sekä riittävän alhainen SFP-luku (4/13 kohta 5§).

Yleisimmin käytetty selvitys korjaus- ja muutostyön energiatehokkuudesta löytyy osoitteesta toptenrava.fi


Energia-avustus

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää vuosina 2020-2022 asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin energia-avustusta. Avustusta voivat hakea asuinrakennuksten omistajat, taloyhtiöt sekä ARA-yhteisöt. Kattava lista avustettavista toimenpiteistä sekä avustusten prosenttimääristä kullekkin toimenpiteelle löytyy osoitteesta ara.fi . Toimenpiteiden yhteenlaskettu avustussumma on aina enintään 4 000 euroa tai lähes nollaenergiatasoon pyrittäessä 6 000 euroa asuntoa kohden. Rakennuksen lähes nollaenergiatasolla tarkoitetaan uudisrakennuksille määritettyjä eri rakennustyyppien E-lukuja, jotka on esitetty Ympäristöministeriön asetuksessa 1010/2017.

Ennen avustuksen hakemista tarvitaan kaksi laskelmaa asuinrakennuksen E-luvusta, rakentamisajankohdalta tai käyttötarkoituksen muutosvuodelta sekä korjaustoimenpiteiden jälkeisestä tilanteesta. Ympäristöministeriö on tehnyt laskentaohjeen E-lukujen laskentaan, joka sisältää myös laskentaesimerkkejä.

Koska E-lukujen vertailu tehdään rakentamisajankohtaan nähden, vanhojen rakennusten E-luvun parannusehto täyttyy yleensä helposti. Esimerkiksi jos rakennuksessa on alunperin käytetty fossiilisia polttoaineita ja ollaan myöhemmin siirrytty kaukolämpöön, tai painovoimainen ilmanvaihto on muutettu lämmöntalteenotolliseksi tulo- ja poistoilmanvaihdoksi, on E-luvun parannusehto käytännössä jo täytetty.

E-luvun parannusehto on määritetty korjaus- ja muutostyön E-lukuvaatimuksiin nähden:

 • asuinkerros- ja rivitalossa vähintään 20 prosenttia
 • pien- ja ketjutalossa vähintään 30 prosenttia

Käytännössä se tarkoittaa että vaatimus uudelle E-luvulle on:

 • asuinkerrostalot korkeintaan rakennusvuoden mukainen * 0,85 * 0,8
 • rivitalot korkeintaan rakennusvuoden mukainen * 0,8 * 0,8
 • pien- ja ketjutalot korkeintaan rakennusvuoden mukainen * 0,8 * 0,7

Ota yhteyttä